แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน

 

(๑)  แบบคำสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน 

    (หัวหน้าสวดนำผู้อื่นสวดตาม)

      อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา.

    พุทฺธํ  ภควนฺตํ  อภิวาเทมิ (กราบ)

   สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม.

         ธมฺมํ  นมสฺสามิ(กราบ)

       สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ

        สงฺฆํ  นมามิ.  (กราบ)

 

(๒)  แบบคำสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์  ตอนเลิกเรียน

        (หัวหน้าสวดนำผู้อื่นสวดตาม)

                อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา.       

          พุทธํ  ภควนฺตํ  อภิวาเทมิ(กราบ)

        สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม.

        ธมฺมํ  นมสฺสามิ(กราบ)

         สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ.

       สงฺฆํ  นมามิ (กราบ)

 

     สวดบทนมัสการ

        (นำ)  นโม  ตสฺส  ภควโต  (รับพร้อมกัน)  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส.

                  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

 

        ๑.  ถ้ายืนให้น้อมศีรษะนมัสการ  ถ้านั่งกับพื้นให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

 

สวดบทพระพุทธคุณ
 

(นำ)  อิติปิ  โส  (รับพร้อมกัน)  ภควา  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต 

         โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ.

(สวดทำนองสรภัญญะ) 

(นำ)           องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน)สุวิสุทธสันดาน

               ตัดมูลเกลศมาร                         บ  มิหม่นมิหมองมัว

                หนึ่งนัยพระทัยท่าน                     ก็เบิกบานคือดอกบัว

        ราคี  บ  พันพัว                       สุวคนธกำจร

                องค์ใดประกอบด้วย                 พระกรุณาดังสาคร

        โปรดหมู่ประชากร                     มละโอฆกันดาร

                ชี้ทางบรรเทาทุกข์                     และชี้สุขเกษมสานต์

        ชี้ทางพระนฤพาน                            อันพันโศกวิโยคภัย

                พร้อมเบ็ญจพิธจัก-              ษุจรัสวิมลไส

        เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                              ก็เจนจบประจักษ์จริง

                กำจัดน้ำใจหยาบ                               สันดานบาปแห่งชายหญิง

        สัตว์โลกได้พึ่งพิง                             มละบาปบำเพ็ญบุญ

                ข้อขอประณตน้อม                   ศิระเกล้าบังคมคุณ

                 สัมพุทธการุญ-                                      ญภาพนั้นนิรันดรฯ  (กราบ)

       

 

 สวดบทพระธรรมคุณ
 

(นำ)                สฺวากฺขาโต  (รับพร้อมกัน)  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏฺิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก 

        โอปนยิโก  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิญฺญูหีติ.

(สวดทำนองสรภัญญะ)

(นำ)                ธรรมะคือคุณากร  (รับพร้อมกัน)  ส่วนชอบสาธร 

        ดุจดวงประทีปชัชวาล

                แห่งองค์พระศาสดาจารย์               ส่องสัตว์สันดาน

        สว่างกระจ่างใจมนท์

                ธรรมใดนับโดยมรรคผล                เป็นแปดพึงยล

        และเก้ากับทั้งนฤพาน

                สมญาโลกอุดรพิสดาร                    อันลึกโอฬาร

        พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

                อีกธรรมต้นทางครรไล                   นามขนานขานไข

        ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

                คือทางดำเนินดุจคลอง                    ให้ล่วงลุปอง

        ยังโลกอุดรโดยตรง

                ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์                     นบธรรมจำนง

        ด้วยจิตและกายวาจา  (กราบ)

       
 

 สวดบทพระสังฆคุณ
 

(นำ)                 สุปฏิปนฺโน  (รับพร้อมกัน)  ภควโต  สาวกสงฺโฆอุชุปฏิปนฺโน ภควโต 

        สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆสามีจิปฏิปนฺโน ภควโต 

        สาวกสงฺโฆยทิทํ  จตตาริ  ปุริสยุคานิ  อฏ  ปุริสปุคฺคลา  เอส ภควโต  สาวกสงฺโฆ

        อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  อฺชลีกรณีโย  อนุตตรํ  ปุญฺญกเขตฺตํ 

        โลกสฺสาติ.

       (สวดทำนองสรภัญญะ)

(นำ)                สงฆ์ใดสาวกศาสดา  (รับพร้อมกัน)         รับปฏิบัติมา

        แต่องค์สมเด็จภควันต์ 

                แจ้งเหตุจตุสัจเสร็จบรร-                   ลุทางที่อัน

        ระงับและดับทุกข์ภัย

                โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร                    ปัญญาผ่องใส

        สะอาดและปราศมัวหมอง

                เหินห่างจากข้าศึกปอง                       บ  มิลำพอง

        ด้วยกายและและวาจาใจ

                เป็นเนื้อนาบุญอันไพ                          ศาลแด่โลกัย

        และเกิดพิบูลย์พูนผล

                สมญาเอารสทศพล                              มีคุณอนนต์

        อเนกจะนับเหลือตรา

                ข้าขอนบหมู่พระศรา-                           พกทรงคุณา-

        นุคุณประดุจรำพัน

 

                ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์                          พระไตรรัตน์อัน

        อุดมดิเรกนิรัตศัย

                จงช่วยโพยภัย                                       อันตรายใดใด

        จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ  (กราบ)

 

                            

         สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา
 

(นำ)                อนนตคุณสมปนนา  (รับพร้อมกัน)  ชเนตติชนกา  อุโภ  

                        มยฺหํ  มาตาปิตูนํว                   ปาเท  วนฺทามิ  สาทรํ


(สวดทำนองสรภัญญะ) 

(นำ)                ข้าขอนอบชนกคุณ  (รับพร้อมกัน)  ชนนีเป็นเค้ามูล

        ผู้กอบนุกูลพูน                                  ผดุงจวบเจริญวัย

                ฟูมฟักทะนุถนอม                          บ  บำราศนิราไกล

                 แสนยากเท่าไรไร                             บ  คิดยากลำบากกาย

            ตรากทนระคนทุกข์                           ถนอมเลี้ยงฤรู้วาย

            ปกป้องซึ่งอันตราย                             จนได้รอดเป็นกายา

                เปรียบชนกคุณ                     ชนนีคือภูผา

                         ใหญ่พื้นพสุนธรา                            ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทัน

                เหลือที่จะแทนทด                         จะสนองคุณานันต์

                                                                   แท้บูชไนยอัน                       อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ  (กราบ)                         

 
 

             สวดบทเคารพครูอาจารย์
 

(นำ)        ปาเจราจริยา  โหนฺติ  (รับพร้อมกัน)  คุณุตฺตรานุสาสกา

        ปฺาวุฑฺฒิกเรเตเต                ทินฺโนวาเท  นมามิหํ.

       (สวดทำนองสรภัญญะ)

(นำ)        อนึ่งข้าคำนับน้อม  (รับพร้อมกัน)  ต่อพระครูผู้การุญ

        โอบเอื้อและเจือจุน                        อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

                ยัง  บ  ทราบก็ได้ทราบ            ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

        ชี้แจงและแบ่งปัน                          ขยายอรรถให้ชัดเจน

                จิตมากด้วยเตตา                         และกรุณา  บ  เอียงเอน

        เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์               ให้ฉลาดและแหลมคม

                ขจัดเขลาบรรเทาโม-           หะจิตมึดที่งุนงม

        กังขา  ณ  อารมณ์                   ก็สว่างกระจ่างใจ

                คุณส่วนนี้ควรนับ                       ถือว่าเลิศ  ณ  แดนไตร

                  ควรนึกและตรึกใน                       จิตน้อมนิยมชมฯ  (กราบ) 

                                 
 

     สวดชยสิทธคาถา
 

(นำ)        พาหุ  (รับพร้อมกัน)  สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ

        คฺรีเมขลํ  อุทิตโฆรสเสนมารํ

        ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท

        ตนฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยสิทฺธิ  นิจฺจํ

         (สวดทำนองสรภัญญะ)

(นำ)                ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท  (รับพร้อมกัน)  ธะวิสุทธศาสดา

        ตรัสรู้อนุตตะระสะมา-                                  ธิ  ณ  โพธิบัลลังก์

                ขุนมารสหัสสะพหุพา-                    หุวิชาวิชิตขลัง

        ขี่คีริเมขะละประทัง                                       คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

                แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์                  กละคิดจะรอนราญ

        รุมพลพหลพยุหะปาน                                พระสมุททะนองมา

                หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-                    ทะสุชินะราชา

        พระปราบพหลพยุหะมา                             ระมะเลืองมะลายสู

                ด้วยเดชะองค์พระทศพล                สุวิมละไพบูลย์

        ทานาทิธรรมะวิธิกูล                                ชยะน้อมมโนตาม

                ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา                        และนมามิองค์สาม

        ขอจงนิกรพละสยาม                             ชนะสิทธิทุกวาร

                ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                           พละเดชเทียมมาร

        ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ                     อริแม้นมุนินทรฯ 

     (กราบ  ๓  ครั้ง) 


 

บทสรรเสริญพระบารมี
 

(นำ)        ข้าวรพุทธเจ้า  (รับพร้อมกัน)         เอามโนและศิระกราน

        นบพระภูมิบ                   บุญญดิเรก

        เอกบรมจักริน                      พระสยามินทร์

                           พระยศยิ่งยง                     เย็นศิระเพราะพระบริบาล

                    ผลพระคุณ ธ รักษา                 ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์               จงสฤษฏ์ดัง

        หวังวรหฤทัย  ดุจถวายชัย  ชโยฯ

 

     [Download]