คำอาราธนาธรรม


พรัมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

เทเสตุธัมมัง  อะนุกัมปิมังปะชัง

 

ท้าวสะหัมบดีพรหม เป็นบรมของพรหมา

ทรงฤทธิศักดา กว่าบริษัททุกหมู่พรหม

น้อมหัตถ์นมัสการ ประดิษฐาน ในที่สม

ควรแล้วจึงบังคม ชุลีบาทพระศาสดา

ขอพรอันประเสริฐ วรเลิศมโหราฬ

โปรดสัตว์ในโลกา กิเลสน้อยก็ยังมี

ขอองค์พระจอมปราชญ์ สู่ธรรมาสอันรูจี

โปรดปวงประชานี้ ท่านจงโปรดแสดงธรรม

นิมนต์ ท่านเจ้าขา ผู้ปรีชาอันเลศล้ำ

โปรดแสดงพระสัทธรรม เทศนาและวาที

เพื่อให้สำเร็จผล แด่ปวงชนบรรดามี

สู่สุขเกษมศรี สมดังเจตนาเทอญ ฯ

 

 

[Download]


  

 
...