เทวตาทิปัตติทานคาถา

เสียงสวดมนต์โดย
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ ๙)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
กราบอนุโมทนา
 

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง  เทพดาเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร สถิตอยู่ที่เรือนพระสถูป  ที่เรือนพระโพธิ์ ในที่นั้นๆ

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา เทพดาเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้ว ด้วยธรรมทาน

โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล จงกระทำความสวัสดี ในวิหารมณฑลนี้

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว พระภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นพระเถระ ที่เป็นปานกลาง ที่ยังใหม่ก็ดี

สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้เป็นทานบดี พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา ชนทั้งหลายที่เป็นชาวบ้าน ที่เป็นชาวเมือง ที่เป็นชาวนิคม ที่เป็นอิสระก็ดี

สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข

อะวีจิโต ยาวะ อุปะริภะวัคคะมันตะเร เย สัตตะกายา ชะลัมพุชะอัณฑะชะสัมภะวา สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา หมู่สัตว์เหล่าใด ที่เป็นชลาพุชะกำเนิด ที่เป็น อัณฑชะกำเนิด ที่เป็นสังเสทชะกำเนิด ที่เป็นอุปะปาติกะกำเนิดก็ดี เบื้องต่ำนับแต่อเวจีมหานรก เบื้องสูงถึงภวัคคะพรหม

กะโรนตุ เต ชาติชะราพยาธิมะระณัสสะ อันตัง สัตว์เหล่านั้น จึงทำที่สุดแห่งชาติ ชรา พยาธิ และ มรณะ

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย จงดำรงอยู่นาน

ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา มา วินัสสันตุ และ บุคคลทั้งหลายที่ทรงธรรม จงอย่าเสื่อมสูญ

สังโฆ ภะวะตุ สะมัคโค ขอพระสงฆ์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน

อัตถายะ หิตายะ สุขายะ สัพพะโลกัสสาติ เพื่อประโยชน์ เกื้อกูล และสุขแก่โลกทั้งปวงเทอญ ฯ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ สาสะนัง จงรักษาพระศาสนาอยู่ชั่วกาลนาน ฯ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ ราชาโน จงรักษาพระราชาทั้งหลายอยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ คะรุอุปัชฌายะอาจะริเย จงรักษาครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ อยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ มาตาปิตะโร จงรักษามารดาบิดา อยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ ญาตะโย จงรักษาญาติทั้งหลาย อยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ ธัมมะราชาโน จงรักษาพระธรรมราชาทั้งหลายอยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ โลกะปาลา จงรักษาท้าวโลกบาลทั้งหลาย อยู่ชั่วกาลนาน ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ  โน สะทา จงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย อยู่ชั่วกาลนานทุกเมื่อ ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ  โลกัง สัพพะทา จงรักษาโลก อยู่ชั่วกาลนานทุกเมื่อ ฯ

 

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา เทวดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ จงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย

จิรัง รักขันตุ   จงรักษาชั่วกาลนาน

 

โสตถิง คัจฉันตุ เทวะตา ขอเทวดาทั้งหลายจงถึงความสวัสดี ฯ

 

[download]